MAXOUT THU NHẬP

* Từ cấp độ mạng từ Team Leader 1* đến cấp độ 13 President. Được thiết kế giới hạn Maxout thu 200.000 BP/tuần

* Từ cấp độ 14 trở lên cấp 21 số tiền Maxout được tăng dần theo từng cấp bậc lên đến 750.000/ tuần