SALES BONUS

HOA HỒNG DOANH SỐ

Khi một Đơn vị liên kết giới thiệu Khách hàng hoặc một Đơn vị liên kết khác đến một sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp bên thứ ba và sản phẩm hoặc dịch vụ đó sau đó được mua trên cơ sở giới thiệu, Đơn vị liên kết sẽ kiếm được hoa hồng từ việc bán hàng đó dưới hình thức Bán hàng Tiền thưởng (SB).

Đây là cách nó hoạt động

Không cần bằng cấp đặc biệt để đủ điều kiện cho SB này, nhưng để trở thành Thành viên tích cực, các Chi nhánh phải mua ít nhất một sản phẩm cá nhân trong cùng một tháng, sau đó sẽ đủ điều kiện nhận Điểm hoạt động (AP) và SB.

Tiền thưởng bán hàng dựa trên tỷ suất lợi nhuận mà Crowd1 nhận được trên sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua. Lợi nhuận đó khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp bên thứ ba. SB được thanh toán vào tháng sau khi Crowd1 nhận được hoa hồng từ nhà cung cấp bên thứ ba.