Residual Bonus

CẤP ĐỘ & THU NHẬP TOÀN CẦU

* Đây là một Khoản thưởng hoàn lại trực tiếp được tính trên tất cả số tiền chi tiêu cho bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của bên thứ ba được cung cấp trong C-Store. Phần thưởng Thặng dư được thanh toán dựa trên bằng cấp thực tế của Cộng tác viên đối với nó, bất kể Cấp độ mạng

Có 21 cấp độ mạng là thứ hạng mới đạt được bằng việc gia tăng doanh số hệ thống

 

Doanh thu Crowd1 được phân bổ đồng đều 21 bể tài chính. Được chia khoản thặng dư này vào hàng tháng